พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ค่ายโรงเรียนนายสิบทหารบกเป็น “ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ค่ายโรงเรียนนายสิบทหารบกเป็น “ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ” โดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 133 ง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนองพระบรมราชโองการ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานนามค่ายทหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ค่ายของโรงเรียนนายสิบทหารบก ที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ว่า “ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ” ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สำหรับโรงเรียนนายสิบทหารบก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอุทยานราชภักดิ์ ประดิษฐานรูปหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์. ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Kulsawek Sawekwannakorn

CareMok17-06-2016 16:31:58