ทริปใกล้เคียง 'ปูซาน'

ท่องเที่ยว 'กึมยอง'

: 1408วัดโพโมซา

วัดโพโมซา

วัดโพโมซา เที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลกมากมายและความงดงามของวัดแห่งนี้

1301
ทริปของคุณ