ทริปใกล้เคียง 'ไซตามะ'

ท่องเที่ยว 'คะวะโงะเอะ'

: 1089ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ

ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ

ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นในภูมิภาคซายไตโตะ ศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเก่า และมีแหล่งช็อปปิ้งและอาหารที่น่าสนใจในพื้นที่รอบๆ ศาลเจ้า

84
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

 คาวาโกเอะ เมืองเก่าญี่ปุ่น ที่มีอนุรักษ์ความเป็นบ้านเก่า อาคารต่างๆ ไว้ให้เหมือนสมัยดั้งเดิม

79
ทริปของคุณ