ทริปใกล้เคียง 'เต็ยนิญ'

ท่องเที่ยว 'จั่งบัง'

: 1373วัดกาวได๋

วัดกาวได๋

วัดกาวได๋ (Cao Dai Temple) เป็นวัดที่แตกต่างจากวัดทั่วไป และต่างจากศาสนาอื่น ตามหลักการของลัทธินี้ คือ นำเอาความศรัทธาทั้งหมดที่มีอยู่ในเวียดนาม มาอยู่ภายใต้ผู้สร้างสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว คือ กาวได๋

335
ทริปของคุณ