ทริปใกล้เคียง 'โคจิ'

ท่องเที่ยว 'มุโระโตะ'

: 1438ถ้ำมิคุโรโดะ

ถ้ำมิคุโรโดะ

สถานที่ตรัสรู้ของพระอาจารย์โคโบไดชิ เป็นทัศนียภาพทางเสียงคัดสรร 100 แห่งของญี่ปุ่น

130
ทริปของคุณ