ทริปใกล้เคียง 'เขตพะโค'

ท่องเที่ยว 'แปร'

: 1298เจดีย์ชเวสันดอ เมืองแปร

เจดีย์ชเวสันดอ เมืองแปร

เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า อายุเกือบสองพันปี

295
ทริปของคุณ