ทริปใกล้เคียง 'เขตพะโค'

ท่องเที่ยว 'แปร'

: 1372เจดีย์ชเวสันดอ เมืองแปร

เจดีย์ชเวสันดอ เมืองแปร

เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า อายุเกือบสองพันปี

314
ทริปของคุณ