ทริปใกล้เคียง 'กว่างนิญ'

ท่องเที่ยว 'ห่าลอง'

: 1817อ่าวฮาลอง

อ่าวฮาลอง

ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ในปี 2537

395
ทริปของคุณ