ทริปใกล้เคียง 'ชิงะ'

ท่องเที่ยว 'ฮิโคะเนะ'

: 1548ปราสาทฮิโกเนะ

ปราสาทฮิโกเนะ

1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใน ‘จังหวัดชิกะ’ นอกจากนี้ยังเป็นเพียง 1 ใน 5 ปราสาทที่ได้รับการยกฐานะให้เป็นสมบัติของชาติจากบรรดาปราสาทดั้งเดิมทั้งหมด 12 แห่ง

82
สวนเก็นคิวเอน

สวนเก็นคิวเอน

สวนที่สวยงามใรเมืองฮิโคเนะ จังหวัดชิงะ 

77
ทริปของคุณ