ทริปใกล้เคียง 'กว่างบิ่ญ'

ท่องเที่ยว 'โบจัด'

: 2197อุทยานแห่งชาติฟ็องญา แก๋บ่าง

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา แก๋บ่าง

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง อุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนาม   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2546

941
ทริปของคุณ