“วัดโบสถ์ สามโคก มีรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โต องค์ใหญ่ พระเหลือ ชาวบ้านนับถือ ศักดิ์สิทธิ์มาก ”

วัดโบสถ์ อ.สามโคก ตั้งอยู่ทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างในปีพ.ศ.2164 โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดี มีเสารหงส์สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสสาวดีด้วย มีพื้นที่ 30 ไร่เศษ

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ตั้งบนคุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดโบสถ์มีรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก

สิ่งสำคัญในวัด เช่น

พระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จากรามัญและช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสาอายุ 150 ปี สร้างด้วยทองสำริด


ระวังสับสนกับชื่อ วัดโบสถ์ เพราะประเทศไทยมีวัดโบสถ์อยู่หลายแห่ง ในอ.เมืองปทุมธานี ก็มี วัดโบสถ์ ด้วยเหมือนกัน

วัดโบสถ์ สามโคก

แชร์

บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 แผนที่

รีวิว 17 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

No hours available

02-5931743

7982

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 17 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

พระพุทธคุณของหลวงพ่อโสธร คือผู้ใดได้มากราบไหว้ปิดทองบูชาขอพรจะได้สมปรารถนา เช่น การขอลูกและการขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ เป็นต้น

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปที่มีผุ้กราบไหว้มากที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางชัดสมาธิ ในสมัยอยุธยาตอนต้น พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรีและเหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยา ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร มีอุษนีษะและพระรัศมีทรงสูง พระวรกายส่วนบนพระอุระเล็ก พระเพลากว้าง สังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาจรดพระนาภึ ปลายแยกเป็นสองขาคล้ายเขี้ยวตะขาบ เป็นพระพุทธรูปหินทรายสลักเป็นชิ้นๆ รวม 11 ชิ้น และนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วลงรักปิดทอง จัดเป็นพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นที่ 2

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

ปัจจุบัน (12 ส.ค. 55) ทางวัดกำลังสร้าวหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่นี่
ปัจจุบัน (12 ส.ค. 55) ทางวัดกำลังสร้าวหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่นี่

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

บทสวดหลวงปู่ทวด
'นโม โพธิสตฺโต อาคนฺติมาย อิติภควา'

แปลว่า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

พระพุทธคุณของพระเจ้าสีวลี ผู้ใดได้กราบไหว้ปิดทองบูชาขอพรจะได้สมปรารถนาในเรื่องลาภยศสรรเสริญสมหวังดังตั้งใจทุกประการ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

ประวัติพระสีวลี
พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างพิศดารกว่าพระมหาเถระองค์อื่นๆ ท่าต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาถึง 7 ปีกับอีก 7 วัน พระมารดาคือพระนางสุปปะวาสนา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ

กุศลกรรมในอดีตที่ท่านเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี ผู้ครองกรุงพาราณสี ต่อมาถูกกองทัพพระเจ้าโกสล กรีฑาทัพมายึดกรุงและปลงพระชนมพระเจ้ากาสี ต่อมาพระโอรสได้รวบรวมกำลังผู้คนเป็นกองทัพเข้าปิดล้อมประตูใหญ่ 4 ด้านไว้ 7 ปี ผู้คนในกรุงยากลำบาก อดน้ำ อดอาหาร จึงพร้อมกันจับพระราชา พระเจ้าโกศสตัดเศียรมามาอกแก่พระกุมาร พระกุมารจึงได้เสวยราชสมบัติ จึงเป็นผลกรรมให้พระสีวลีเถระต้องหลงอยู่ในครรภ์มานับปี

ในอดีตชาติท่าได้เกิดเป็นกษัตริย์ครองนครหงสาวดี พระองค์ทรงปรารถนาในพระพุทธศาสนา อยู่ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้มีลาภ ทรงนิมนต์พระชินสีห์ พร้อมทั้งพระสาวกถวายอภีวาทพระศาสดาและรับภาระจัดเลี้ยงพระภิกษุ 500 รูปได้ถวายทานทุกๆ 7 วัน ในสถานที่ต่างๆกัน เช่น ใต้ต้นไทร บนภูเขา ริมฝั่งแม่น้ำ ในป่า จนสำเร็จอันเป็นภาระยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ ด้วยกุศลกรรมนอดีตและปัจจุบัน ที่ท่านได้ถวายพระมหาทานแล้ว ทั้งปรารถนาในสมัยแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสีวลีเถระให้เป็นพระภีกษุผู้เป็นเลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศทั้งหลายในพระศาสนา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

พระพุทธคุณที่เชื่อถือต่อองค์หลวงพ่อเหลือก็คือ ผู้ใดกราบไว้บูชาปิดทองจะคลาดแคล้วจากอุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างตั้งใจ และมีเงินทองใช้เหลือเก็บ จะไม่ยากไม่จนทุกผู้ทุกคนไป
พระพุทธคุณที่เชื่อถือต่อองค์หลวงพ่อเหลือก็คือ ผู้ใดกราบไว้บูชาปิดทองจะคลาดแคล้วจากอุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างตั้งใจ และมีเงินทองใช้เหลือเก็บ จะไม่ยากไม่จนทุกผู้ทุกคนไป

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก เป็นวัดเก่ามีมาแต่โบราณชื่อว่า "วัดสร้อยนางหงษ์" เป็นวัดโบราณครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยุ่บนฐานชุกชีในโบสถ์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 12 องค์ ประมาณปี พ.ศ. 2507 ขโมยได้เข้ามาลักพระพุทธรูปในโบสถืแต่พระพุทธรูปเป็นพระศิลา มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ขโมยจึงตัดเศียรพระพุทธรูปไป คงเหลือพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวไม่ถูกตัดเศียรเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ชาวบ้านจึงมีความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อเหลือ" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

โฆษณาให้ครับ...ที่นี่มีบริการล่องเรือด้วย
โฆษณาให้ครับ...ที่นี่มีบริการล่องเรือด้วย

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

ในแม่น้ำนี้...มีปลาอะไรบ้าง
ในแม่น้ำนี้...มีปลาอะไรบ้าง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

วังปลา
วังปลา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

วิหารหลวงปู่ทวด
วิหารหลวงปู่ทวด

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

องค์พ่อจุตคาม-รามเทพ
องค์พ่อจุตคาม-รามเทพ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

พระสีวลี
พระสีวลี

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

หลวงพ่อเหลือ
หลวงพ่อเหลือ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

แท่นบูชา จุดธุปไหว์หลวงพ่อโต
แท่นบูชา จุดธุปไหว์หลวงพ่อโต

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 55

หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ กลางแจ้ง
หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ กลางแจ้ง

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดเจดีย์ทอง วัดเจดีย์ทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.60 กิโลเมตร

วัดสิงห์ สามโคก วัดสิงห์ สามโคก (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 6.77 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เดอะ ไพน์ รีสอร์ท เดอะ ไพน์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.85 กิโลเมตร

คลองสระ รีสอร์ท คลองสระ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.15 กิโลเมตร

ครัวเวฟไซด์ แอนด์ รีสอร์ท ครัวเวฟไซด์ แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.51 กิโลเมตร

อิงนที รีสอร์ท อิงนที รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.77 กิโลเมตร

บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.88 กิโลเมตร

เดอะ แคมปัส เดอะ แคมปัส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.07 กิโลเมตร

กอล์ฟวิว ธรรมศาสตร์ กอล์ฟวิว ธรรมศาสตร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.61 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแสงแสนอร่อย ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแสงแสนอร่อย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแสงแสนอร่อย ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแสงแสนอร่อย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

ครัวริมน้ำท้ายเกาะ ครัวริมน้ำท้ายเกาะ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.85 กิโลเมตร

ร้านก๋วยเตี๋ยว ชูชาติ ร้านก๋วยเตี๋ยว ชูชาติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.97 กิโลเมตร

ร้าน นาย ป ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด 15 ร้าน นาย ป ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด 15 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.08 กิโลเมตร

บ้านชิดกรุง กุ้งเผาอยุธยา บ้านชิดกรุง กุ้งเผาอยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.11 กิโลเมตร

สามปอ หมูสะเต๊ะ สามปอ หมูสะเต๊ะ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.17 กิโลเมตร

ข้ามคลอง คาเฟ่ ข้ามคลอง คาเฟ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.20 กิโลเมตร

ร้านอาหารเอี้ยเซี้ยฮวด ร้านอาหารเอี้ยเซี้ยฮวด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.66 กิโลเมตร

ครัวกันเองอาหารป่า ครัวกันเองอาหารป่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.76 กิโลเมตร