“ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เริ่มดำเนินการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ในลักษณะของ “ศูนย์พัฒนา” โดยดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรเป็นหลัก”

 การจัดตั้งศูนย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ เป็นศูนย์บริการและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ราบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นยังมีศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์สาขาย่อย ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดำริ 

    “ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เริ่มดำเนินการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ในลักษณะของ “ศูนย์พัฒนา” โดยดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาได้นำผลการศึกษาค้นคว้าทดลองขยายผลสู่ราษฎรในรูปของ“ศูนย์บริการและพัฒนา” มีกิจกรรมดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานหลักร่วมดำเนินงาน จำนวน 11 หน่วยงาน และมีศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับหนึ่งทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง การส่งเสริมงานศิลปาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานต่อเนื่องต่อไป เพื่อสนองพระราชดำริให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาหลักที่ราษฎรยังคงเผชิญอยู่เดิม คือ ปัญหาความยากจน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวม ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน  ดังนั้น จึงได้จัดทำ “แผนแม่บท ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2555–2559” ขึ้น เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือชี้นำการดำเนินงานประสานจัดสรรทรัพยากร และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

วิสัยทัศน์

ในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้และหลักการเหตุผลดังกล่าว จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

     “แหล่งสืบสานเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท มุ่งบริการและพัฒนายกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนและประเทศ”

วัตถุประสงค์

    วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์เฉพาะ

     1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน  และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

     2. ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน

     3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ

     4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้  และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้ประชาชน


ขอบคุณข้อมุลและรูปภาพ : ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย

แชร์

บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนที่

รีวิว 0 รายการ | โรแมนติก,ท่องเที่ยว,สถานที่ราชการ,เกษตร

No hours available

053 - 684377

1540

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เรือนประทับแรมโป่งแดง เรือนประทับแรมโป่งแดง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

เขื่อนผลิตไฟฟ้า พลังน้ำผาบ่อง เขื่อนผลิตไฟฟ้า พลังน้ำผาบ่อง (รีวิว 817 รายการ)

ห่าง 2.69 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 3.26 กิโลเมตร

วัดก้ำก่อ วัดก้ำก่อ (รีวิว 1146 รายการ)

ห่าง 3.36 กิโลเมตร

วัดพระธาตุ ดอยกองมู วัดพระธาตุ ดอยกองมู (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 3.39 กิโลเมตร

วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน (รีวิว 793 รายการ)

ห่าง 3.42 กิโลเมตร

วัดม่วยต่อ เมืองแม่ฮ่องสอน วัดม่วยต่อ เมืองแม่ฮ่องสอน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.49 กิโลเมตร

วัดจองกลาง วัดจองกลาง (รีวิว 659 รายการ)

ห่าง 3.65 กิโลเมตร

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.66 กิโลเมตร

วัดจองคำ วัดจองคำ (รีวิว 470 รายการ)

ห่าง 3.68 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านวิวน้ำ แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท บ้านวิวน้ำ แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร

วิวพอยท์ ลอดจ์ วิวพอยท์ ลอดจ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.35 กิโลเมตร

อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.68 กิโลเมตร

ใบหยก ชาเลต์ ใบหยก ชาเลต์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.73 กิโลเมตร

เม้าท์เท่น อินน์ รีสอร์ท เม้าท์เท่น อินน์ รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.13 กิโลเมตร

ริมธาร รีสอร์ท ริมธาร รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.33 กิโลเมตร

จีรัง คันทรีไซด์ รีสอร์ท จีรัง คันทรีไซด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.57 กิโลเมตร

แสงสว่าง รีสอร์ท แสงสว่าง รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.59 กิโลเมตร

เพ็ญพรเฮ้าส์ เพ็ญพรเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.63 กิโลเมตร

ปาล์มเฮาส์ ปาล์มเฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.76 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เฮินยายแก้ว เฮินยายแก้ว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.74 กิโลเมตร

ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.73 กิโลเมตร

แม่ศรีบัว อาหารพื้นเมือง แม่ศรีบัว อาหารพื้นเมือง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.95 กิโลเมตร

โจ๊กเสวย โจ๊กเสวย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.09 กิโลเมตร