“หอสมุด กรุงเทพมหานคร หอสมุดใจกลางราชดำเนิน”

หอสมุด กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่กิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ภายในมีหนังสือหลากหลายประเภท แบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานทั้งหมด 4 ชั้น ได้แก่

ชั้น 1

ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่จะผลัด เปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบริการข้อมูลภายใน หอสมุดและข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์และห้องสมุดสาหรับผู้พิการ ประกอบด้วยห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและสื่อโสตทัศน์ต่างๆ

ชั้น M
เป็นชั้นสาหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมการเรยีนรสู้าหรับครอบครัว

ชั้น 3
รวมรวมองค์ความรู้ และโครงการพ ระราชด าริของในห ลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้าน ต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต ศาสนา รวมไปถึงโครงการต่างๆ และหนังสือพิเศษที่หน่วยงาน กรุงเทพมหานครเป็นผู้ผลิตขึ้น

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น เมืองหนังสือโลกประจำปี ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013) ซึ่งโครงการจัดตั้ง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นหนึ่งใน ๙ พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” อย่างแท้จริง

กรุงเทพมหานครได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว หนึ่งในอาคาร ๑๕ หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน อาคารหลังนี้เป็นอาคาร คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ความสูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๔,๘๘๐.๓๘ ตารางเมตร มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – พ.ศ.๒๔๙๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-มหาอานันทมหิดล (ร.๘)

ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙) ได้ทำการปลูกสร้างกลุ่มอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและโรงมหรสพ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแนวนีโอ-พลาสติก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ เช่น มีกันสาดบางๆ คลุมส่วนหน้าต่าง มีขอบปูนปั้น มีการใช้ลูกกรงเป็นเส้นแนวนอน เป็นต้น ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด

จุดประสงค์

ริมถนนสายวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติแห่งนี้ อาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเสมือนสถานที่ที่พร้อมส่งต่อเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าความตั้งใจดีนี้จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม รวมทั้งปลูกฝังการรักการอ่านแก่ประชาชนและเห็นถึงความงดงามของความเป็นไทยไปพร้อมกัน


การเดินทาง

รถยนต์และทางด่วนพิเศษ : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินกลาง สามารถใช้เส้นทางด่วนไปลง "ด่านยมราช" หรือขึ้นเส้นทางด่วนสุริวงศ์ไปลง "ด่านอุรุพงศ์" ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง อาคารหอสมุดเมืองจะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว

เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

จุดเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า - เรือ
- สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าอโศก
- สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง

รถประจำทาง : 2, 9, 15, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 124, 127, 171, 183, 203, ปอ.60, ปอ.127, ปอ.157, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.516, ปอ.556

ที่จอดรถ: ไม่มี

หอสมุด กรุงเทพมหานคร

แชร์

เลขที่ 39 อาคาร ค ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แผนที่

รีวิว 0 รายการ | สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้

ปิด

จ. -
อ.8.00 - 21.00
พ.8.00 - 21.00
พฤ.8.00 - 21.00
ศ.8.00 - 21.00
ส.8.00 - 21.00
อา.9.00 - 20.00

02 282 0680

http://www.bangkokcitylibrary.com/

276

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

ถนนข้าวสาร ถนนข้าวสาร (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์ทหารอาสา อนุสาวรีย์ทหารอาสา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

เสาชิงช้า เสาชิงช้า (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

วัดเทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านนพวงศ์ บ้านนพวงศ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.23 กิโลเมตร

โรงแรมสวัสดี บางกอก อินน์ โรงแรมสวัสดี บางกอก อินน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

โรงแรมรัตนโกสินทร์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

บุญศิริเพลส บุญศิริเพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

บ้านดินสอ บ้านดินสอ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

โรงแรม สวัสดีข้าวสารอินน์ โรงแรม สวัสดีข้าวสารอินน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

แอดไมร์ ธนบุรี แอดไมร์ ธนบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.50 กิโลเมตร

ไดมอนด์ เฮาส์ ไดมอนด์ เฮาส์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

นูโว ซิตี้ โฮเทล นูโว ซิตี้ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.64 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

กิมเซี้ย กิมเซี้ย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.06 กิโลเมตร

ทาคิเทย์ ทาคิเทย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.12 กิโลเมตร

นันฟ้าภัตตาคาร นันฟ้าภัตตาคาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

พรชัยขนมปัง พรชัยขนมปัง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

ปาท่องโก๋ย่างบางลำภู ปาท่องโก๋ย่างบางลำภู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

เม้งโภชนาบางลำภู เม้งโภชนาบางลำภู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

โจ๊กหมูเก้าหม้อ โจ๊กหมูเก้าหม้อ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

ลูกชิ้นปลานายง้ำ ลูกชิ้นปลานายง้ำ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

ครัวอัปษร ครัวอัปษร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร