“วัดหัวเมือง หนองฉาง”

วัดหัวเมือง ต้ังอยู้ที่บ้านอุทัยเก่า หมู่ที่ ๒ ตําบลอุทัยเก่า อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี 10 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 4725 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทางเดินและเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ ติดต่อกับถนนสาธารณะและหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ท่ีดินเลขที่ 28,109 และหมู่บ้าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับทางเดินและเหมืองสาธารณะ มีท่ีธรณีสงฆ์ จํานวน 4 แปลง เน้ือที่ 18 ไร่ 50 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 4730, 4731, 4732, 4733 อยู่ทเองท่ีตําบลอุทัยเกก่าทั้งหมด

พื้นที่ต้ังวัดเป็นท่ีราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ. 2130 โครงสร้างก่ออิฐถือโบราณก้อนใหญ่ หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2517 เป็นอาคารไม้ กุฎีสงฆ์ จํานวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้นอกจากนี้มีหอฉัน 1 หลัง สําหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย พระพุทธรูปบูชาขนาดและปางต่างๆ จํานวนมาก และมีเจดีย์เก่าอีกหลายองค์

ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ประชาชนแขวงเมืองอุทัยเก่าพร้อมด้วยข้าหลวงประจําจังหวัดอุทัยธานีในขณะนั้นได้ดําเนินการจัดสร้างวัดนี้ ท่ีต้ังวัดอยู่ตรงหัวเมืองทางด้านเหนือตัวเมืองอุทัยธานี จึงได้มีนามวัดอย่างน้ัน หลังจากได้สร้างวัดขึ้นแลเว คงจะเจริญรุ้งเรืองและเสื่อมลงบ้างตามยุคสมัย ปัจจุบันเป็นวัดท่ีเจริญมาก ไดเรับการยกย่องให้เป็นวัด พัฒนาตัวอย่างของทางราชการ นับเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว นับต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2130 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร มีพระภิกษุอยู่จําพรรษา 55 รูป สามเณร 21 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2458 มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและโรงเรียนประถมศึกษา ของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย


วัดหัวเมือง หนองฉาง

แชร์

ทางหลวงชนบท อน. 5006 ตำบล หนองฉาง อำเภอ หนองฉาง อุทัยธานี 61110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

เปิด

265

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดแจ้ง อุทัยธานี วัดแจ้ง อุทัยธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

วัดหนองขุนชาติ วัดหนองขุนชาติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.20 กิโลเมตร

วัดทัพทัน วัดทัพทัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.87 กิโลเมตร

ตลาดนัดโคกระบือ ตลาดนัดโคกระบือ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 9.30 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

รีสอร์ทสบายใจ 2 รีสอร์ทสบายใจ 2 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.67 กิโลเมตร

โพรี่นุ่น โพรี่นุ่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.83 กิโลเมตร

สบายใจรีสอร์ท 1 สบายใจรีสอร์ท 1 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.37 กิโลเมตร

น้ำหอม รีสอร์ท น้ำหอม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.67 กิโลเมตร

บุหงา รีสอร์ท อุทัยธานี บุหงา รีสอร์ท อุทัยธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.32 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

แจ๋ว โภชนา แจ๋ว โภชนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.51 กิโลเมตร

4 7 คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร 4 7 คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.68 กิโลเมตร