ทริปใกล้เคียง 'มิเอะ'

ท่องเที่ยว 'คะเมะยะมะ'

: 1383วัดโทจิ

วัดโทจิ

วัดโทจิ เป็นวัดพุทธในสายชินงอน ชื่อของวัดมีความหมายว่า วัดตะวันออก ซึ่งได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลก

1260
ทริปของคุณ