ทริปใกล้เคียง 'มิเอะ'

ท่องเที่ยว 'คะเมะยะมะ'

: 1054วัดโทจิ

วัดโทจิ

วัดโทจิ เป็นวัดพุทธในสายชินงอน ชื่อของวัดมีความหมายว่า วัดตะวันออก ซึ่งได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลก

855
ทริปของคุณ