ทริปใกล้เคียง 'อาโอโมริ'

ท่องเที่ยว 'นิชิสึงะรุ'

: 2123เทือกเขาชิระกะมิ

เทือกเขาชิระกะมิ

ด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ เทือกเขาชิระคะมิ ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าเทือกเขาเเหล่งนี้เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเเละหายากหรือสวยงามมากเป็นพิเศษ

789
ทริปของคุณ