ทริปใกล้เคียง 'ทิมพู'

ท่องเที่ยว 'โดดิน่า'

: 1515ตาชิโชซอง

ตาชิโชซอง

ทาชิโชซองหรือ ทิมพูซอง รวมทั้งเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ทำการรัฐบาล และสำนักพระราชวัง

1558
ทริปของคุณ