พระพุทธรูปองคืใหญ่ ต่างประเทศ

1253
พระพุทธรูปองคืใหญ่ ต่างประเทศ รวมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ภูฎาน ดินแดนแห่งพุทธศาสนา....
วัดดิสกิต (Diskit Monastery หรือ Diskit Gompa) วัดพุทธทิเบต(ลามะหมวกเหลือง) ในหุบเขานูบร้า สร้างโดย Changzem Tserab Zangpo, สาวก ของท่าน Tsong Khapa (พระลามะ), ผู้ก่อตั้งนิกายลามะหมวกเหลือ, ในศตวรรษที่ 14 ที่นี่เป็นสาขาหนึ่งของวัดติกเซ่ย์ (Thiksey Monastery)
อาณาเขตวัดดิสกิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนลานและพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตย์ เป็น บริเวณที่สร้างใหม่ขยายแยกส่วนมาจากตัววิหารและส่วนของสังฆกรรมซ...
ดูเพิ่มเติม
องค์พระพุทธรูปสูง 80 ฟุต (25 เมตร) มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 พิธีถวายเครื่องบูชาได้รับการถวายพิธิเปิดโดยองค์ดาไลลามะที่ 14 
ภายใต้คำขวัญ "การเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลก" ใช้เวลาถึงเจ็ดปีในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ด้วยอิฐกว่า 120,000 ก้อน
รายล้อมสองด้านขนาบด้วยรูปปั้นพระอรหันต์ที่ทำจากหินทรายแดงขนาบสองฝั่ง แบ่งเป็น ซ้ายฝ่ายปัญญา และขวาฝ่ายอธิฤทธิ์
พระอรหันต์ฝ่ายปัญญา เช่น พระ...
ดูเพิ่มเติม
วัดโคโตกุอิน (Kotokuin) เป็นวัดดังทีมีพระใหญ่ไดบุตสึ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมากว่า 760 ปีประดิษฐานอยู่ โดยในสมัยก่อนนั้นจะประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร แต่เมื่อผ่านภัยธรรมชาติมาหลายครั้ง ทำให้เหลือเพียงแค่องค์พระใหญ่ที่ยังคงตั้งตระหง่านโดดเด่น เป็นสง่าจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธรูปสำริดองค์นี้มีความสูงถึง 13.35 เมตร หนักกว่า 121 ตัน และเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวสามา... ดูเพิ่มเติม
พระพุทธรูปสำริดทาคาโอกะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศญี่ปุ่นนั้น หล่อด้วยเทคนิคหล่อสำริดตามแบบฉบับของทาคาโอกะ พระพุทธรูปองค์นี้ได้เริ่มหล่อในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 ปี กล่าวกันว่า เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน มินาโมโตะโยชิคะซึ (Minomoto Yoshikatsu) ได้สร้างองค์พระพุทธรูปที่ทำจากไม้ แต่ทว่าถูกไฟไหม้เสียหาย และถูกทำลาย จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ทนแทนตามคำขอร้องของประชาชน จนสำเร็จเป็นพระพุ... ดูเพิ่มเติม
ประวัติการสร้างวัด
ในสมัยเทมเปียว มีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 1286 จักรพรรดิโชมุได้ทรงประกาศว่า ประชาชนควรจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อปกป้องตนเองจากภัยพิบัติ เนื่องจากทรงมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปจะช่วยคุ้มครองประชาชนได้
ตามบันทึกที่เก็บรักษาอยู่ในวัดโทไดได้กล่าวว่า มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน การสร้างพระพุทธรูปเริ่ม...
ดูเพิ่มเติม
โครงการองค์พระพุทธรูป DORDENMAภูฏานเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ใหญ่และสูงที่สุด ไม่น่าแปลกใจที่กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก องค์พระพุทธ Dordenma เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนิรันดร์ที่ถูกสร้างขึ้นที่ Changri Kunsel Phodrang สามารถมองเห็นเมืองหลวง Thimpu ได้จากตรงนี้ โครงการนี้ริเริ่มโดย Eminence Trizin Tsering มีรูปปั้น100,000 รูปปั้น ขนาดของรูปปั้นนั้น มีขนาด 8 นิ้วและ 25,000 สิบสองนิ... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง