“วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หัวเกาะบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อกับเขตอุปจาระพระราชวังบางปะอิน มีอาณาเขตโดยยาวประมาณ ๔ เส้นเศษ ด้านเหนือกว้าง ๑ เส้นเศษ ด้านในยาวประมาณ ๔ เส้นเศษติดกับพระราชวังบางปะอิน ด้านตะวันออกติดคลอง ด้านตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยา  ”

วัดชุมพลนิกายาราม สร้างโดยพระเจ้าปราสาททอง หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๕ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๑๗๕ ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์ ตามหลักฐานจากพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๑๙ และในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดิศรมหิตป โปรดให้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ความว่า “…ที่ทรงสร้างวัดชุมพลนิกายารามนี้เป็นมูลนิเวศสถานของพระราชชนนีแห่งองค์ พระเจ้าปราสาททอง หากจะสันนิษฐานตามหลักฐานที่อ้างอิงทุกกรณีแล้วเห็นว่าเป็นความจริงโดยแน่ แท้ เพราะว่าวัดชุมพลนิกายารามนี้ต่อมาปรากฏว่าเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านเรนทร์ ที่เป็นพระราชโอรสของพระสรรเพชญ์ที่ ๙ หรืออีกพระนามหนึ่งว่า ขุนหลวงท้ายสระ ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสง ได้เสด็จมาปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น นอกจากนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาปฏิสังขรณ์หรือบูรณะแต่อย่างใด…”

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพลเทพ(หลวง) เป็นแม่กองมาปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ สิ้นพระราชทรัพย์ไปประมาณ ๕๐๐ ชั่งเศษ แล้วทรงอุทิศพระราชกุศลแด่พระเจ้าปราสาททองผู้เป็นเจ้าของวัดและทรงอุทิศพระ ราชกุศลแด่เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ผู้ปฏิสังขรณ์ ดังมีพระราชปรารภอยู่ในศิลาจารึกซึ่งติดอยู่ที่พระเจดีย์ทั้งสององค์ด้าน หลังพระอุโบสถ
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ โดยทรงบูรณะพระอุโบสถและพระวิหาร สิ้นพระราชทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

ปูชนียวัตถุสำคัญในวัดชุมพลนิกายาราม คือ พระประธานพระอุโบสถทั้ง ๗ องค์ ได้แก่ พระวิปัสสีสิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหินทรายทั้งหมด และมีพระสาวกอีก ๔ องค์เป็นพระยืน นอกจากนี้มีพระศรีอาริยะเมตไตรโพธิสัตว์อีก ๑ องค์ประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ โดยเขียนไว้ที่ฝาผนังทุกด้านอย่างงดงามยากจะหาที่ใดเสมอเหมือนภาพเขียนดัง กล่าวได้รับการซ่อมแซมเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ แต่เป็นที่น่าเสียดายด้วยในเวลานี้ภาพเขียนส่วนหนึ่งได้หลุดลอกและลบเลือนไป บ้างแล้ว

ปัจจุบันวัดชุมพลนิกายาราม มีพระครูชุมพลวุฒิกร เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ รูป และสามเณรจำนวน ๔ รูป

 

การเดินทางอยุธยา

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางรถโดยสารประจำทาง
กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) ทุกวันๆละหลายเที่ยว รถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-9361972

ทางรถไฟ
สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ในแต่ละวันจะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นล่องวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษ ปีละ 4 ขบวน คือวันที่ 26 มีนาคม (วันสถาปนาการรถไฟและวันที่ระลึกถึงการเปิดทางรถไฟสายแรกที่เดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2433) วันที่ 12 สิงหาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิดกิจการรถไฟไทย) และวันที่ 5 ธันวาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รายละเอียดสอบถาม หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 02-2237010, 02-2237020

ทางเรือ 
ปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมาก เพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ประเทศไทยมีการค้า ขายกับชาวต่างชาติ โดยเรือสำเภาต่างประเทศที่สัญจรในลำน้ำเจ้าพระยาในอดีต

 

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

แชร์

ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 แผนที่

รีวิว 29 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

ปิด

จ.7.00 - 17.00
อ.7.00 - 17.00
พ.7.00 - 17.00
พฤ.7.00 - 17.00
ศ.7.00 - 17.00
ส.7.00 - 17.00
อา.7.00 - 17.00

035-246076

http://www.ayutthaya.net

7715

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 29 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

วัดชุมพลฯแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจาก พระราชวังบางปะอิน เลย...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

พระประธานพระอุโบสถทั้ง ๗ องค์ ได้แก่ พระวิปัสสีสิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหินทรายทั้งหมด และมีพระสาวกอีก ๔ องค์เป็นพระยืน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ผมได้อ่านประวัติ เก่าก่อน ย้อนไปเรื่อยๆ จึงทราบว่า...บางตำราอ้างอิง พระเจ้าปราสาททองคือโอรสองค์นึง ของพระเอกาทศรถ

เดิมทีพระเจ้าปราสาททองชื่อ เจ้าไลย ซึ่งมีพระชนนีชื่อ "อออิน" หรือ "อิน" ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพบ (ปะ) พระชนนีในเจ้าไลยในอำเภอบางปะอิน)
แต่ต่อมาพระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ซึ่งคือราชวงศ์ปราสาททองและทรงมีพระนามใหม่ว่า "สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง"

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

วัดชุมพลนิกายาราม สร้างโดยพระเจ้าปราสาททอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2175 ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

หลวงพี่องค์หนึ่งที่วัดเล่าให้ผมฟังว่า เหตุที่ชื่อวัดชุมพลนิกายาราม เพราะในอดีตสมัยอยุธยาที่วัดนี้เป็นที่ชุมนุมพล(ทหาร) ก่อนออกรบ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ร้านยางเดี่ยว ร้านอาหารร้านเดียวหน้าวัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

นักท่องเที่ยวสามารถมาทำบุญไหว้พระที่วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารได้้ทุกเมื่อ หากสนใจเชิญเดินทางมาได้เลยที่จังหวัดอยุธยา มาเที่ยวกันนะครับ
นักท่องเที่ยวสามารถมาทำบุญไหว้พระที่วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารได้้ทุกเมื่อ หากสนใจเชิญเดินทางมาได้เลยที่จังหวัดอยุธยา มาเที่ยวกันนะครับ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ถึงจะมีอายุมากแต่วัดก็ยังดูสวยงามและคงสภาพเดิมอยู่
ถึงจะมีอายุมากแต่วัดก็ยังดูสวยงามและคงสภาพเดิมอยู่

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ที่อุโบสถยังคงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่เนื่องจากวัดนี้มีอายุมากพอสมควร
ที่อุโบสถยังคงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่เนื่องจากวัดนี้มีอายุมากพอสมควร

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

เจดีย์สององค์ แทน พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ
เจดีย์สององค์ แทน พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

วัดนี้มีคงมีอายุมากพอสมควร สังเกตุได้จากรอยตามฝาผนังหรือเสาของวัด
วัดนี้มีคงมีอายุมากพอสมควร สังเกตุได้จากรอยตามฝาผนังหรือเสาของวัด

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ภาพบนฝาผนังบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดในสมัยนั้นๆ
ภาพบนฝาผนังบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดในสมัยนั้นๆ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ภายในอุโบสถ
ภายในอุโบสถ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

พระเจ้าปราสาททอง
พระเจ้าปราสาททอง

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

เข้ามาในวัดแล้ว
เข้ามาในวัดแล้ว

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ประตูวัด
ประตูวัด

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

บริเวณกำแพงข้างวัดหรือหน้าวัด
บริเวณกำแพงข้างวัดหรือหน้าวัด

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 7 เม.ย. 55

เรียนเชิญร่วมบูรณะอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอู่ยครบ 5000ป๊

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 7 เม.ย. 55

เชิญกราบไห้วหลวงพ่อบวรในอุโบสถวัดชุมพลเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2555

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 21 ก.พ. 55

ถ้ามาวัดชุมพลให้มากราบไหว้พระครูวิชาญธรรมโชตินะครับเป็นพระที่น่าเคารพมากๆครับ

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 29 ก.ค. 53

สวยทุกรูปเลย

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน (รีวิว 838 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดนิเวศธรรมประวัติ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

ตลาดโก้งโค้ง ตลาดโก้งโค้ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.95 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

อยุธยา การ์เด้นท์ ริเวอร์ อยุธยา การ์เด้นท์ ริเวอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.02 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ยางเดียว ยางเดียว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.08 กิโลเมตร

ร้านอาหารมอง บางปะอิน ร้านอาหารมอง บางปะอิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

ร้านice seed ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ ร้านice seed ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.52 กิโลเมตร

ต้นน้ำ ต้นน้ำ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.66 กิโลเมตร

สืบสานตำนานอาหารปักษ์ใต้ สืบสานตำนานอาหารปักษ์ใต้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.34 กิโลเมตร

ร้าน ส้มตำวันฮุ่ง ร้าน ส้มตำวันฮุ่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.99 กิโลเมตร

เรือนจรุง Ayutthaya real chillin  house เรือนจรุง Ayutthaya real chillin house (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.08 กิโลเมตร

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ยายเยาว์ สาขา 14 บางปะอิน ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ยายเยาว์ สาขา 14 บางปะอิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.23 กิโลเมตร

ลาบเป็ด 1 อุบล ลาบเป็ด 1 อุบล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.31 กิโลเมตร

ร้านตาลเดี่ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้านตาลเดี่ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.52 กิโลเมตร