สถานที่ท่องเที่ยว

สิงห์บุรี

ไทย

views:17102


ทริปใกล้เคียง สิงห์บุรี

  • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

   วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

   address ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.

   วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาและพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม

   upload image

   views 3190

   Place

   share

  • วัดประโชติการาม

   วัดประโชติการาม

   address ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ

   วัดประโชติการาม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติหลวงพ่อทรัพย์  ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

   upload image

   views 2901

   Place

   share

  • วัดสว่างอารมณ์

   วัดสว่างอารมณ์

   address บ้านบางมอญ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองส

   วัดสว่างอารมณ์ เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า 300 ตัว

   upload image

   views 2645

   Place

   share

  • วัดกระดังงาบุปผาราม

   วัดกระดังงาบุปผาราม

   address ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ

   วัดกระดังงาบุปผาราม มีเจดีย์โบราณรูปทรงคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยา อยู่ทางด้านหลังของวิหารอันเก่าแก่ซึ่งมีประวัติที่นาสนใจยิ่ง

   upload image

   views 2058

   Place

   share

  • วัดพระปรางค์มุนี

   วัดพระปรางค์มุนี

   address ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.

   วัดพระปรางค์มุนี เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในโบสถ์ เขียนขึ้นในราวปี พ.ศ. 2462 เป็นภาพเขียนฝีมือระดับชาวบ้าน

   upload image

   views 1817

   Place

   share

  • วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี

   วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี

   address ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.

   วัดหน้าพระธาตุ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ มีพระปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สูงประมาณ 8 วา ฐานก่อด้วยศิลาแลง ก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ มีกลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ

   upload image

   views 1483

   Place

   share

  • ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า

   address ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้

   ลักษณะสถาปัตยกรรมศาลากลางจังหวัดหลังนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก ทรงปั้นหยา มีขนาด 15 ห้อง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ พื้นไม้เนื้อแข็ง เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ  อยู่ในเขตเทศบาล

   upload image

   views 1272

   Place

   share

  • วัดโบสถ์

   วัดโบสถ์

   address หมู่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุ

   วัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ

   upload image

   views 3182

   Place

   share

  • วัดสุทธาวาส

   วัดสุทธาวาส

   address ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุ

   วัดสุทธาวาส มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง

   upload image

   views 1798

   Place

   share

  • เมืองโบราณบ้านคูเมือง

   address ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์

   เมืองโบราณบ้านคูเมือง สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม

   upload image

   views 910

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

   อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

   address ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิ

   อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน

   upload image

   views 5591

   Place

   share

  • วัดม่วง

   วัดม่วง

   address ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิง

   วัดม่วง มีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธลักษณะงดงาม

   upload image

   views 3290

   Place

   share

  • วัดโพธิ์เก้าต้น

   วัดโพธิ์เก้าต้น

   address ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิ

   วัดโพธิ์เก้าต้น ในบริเวณวัดมี วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน

   upload image

   views 2503

   Place

   share

  • วัดพิกุลทอง

   วัดพิกุลทอง

   address ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุ

   วัดพิกุลทอง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ เรียกว่า พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

   upload image

   views 3028

   Place

   share

  • วัดพระปรางค์

   address ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บ

   วัดพระปรางค์ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

   upload image

   views 1330

   Place

   share

  • แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

   address ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บ

   แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย สามารถชมได้ในกุฏิของท่านเจ้าอาวาส แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแหล่งหนึ่ง แล้ว ยังเป็น ศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

   upload image

   views 1245

   Place

   share

  • อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

   address ตำบล ทับยา อำเภอ อินทร์บุรี สิ

   ทำการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยขุดลอกลำน้ำ กำจัดผักตบชวา เพาะและขยายพันธุ์ปลา และสร้างอาคารแม่ลามหาราชานุสรณ์ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำลาโดยรอบ ๆ บริเวณอาคารทางการได้จัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนผู้แวะเข้า เยี่ยมชม  

   upload image

   views 609

   Place

   share

  • วัดกุฎีทอง

   address ถ.สุขาภิบาล ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พ

   วัดกุฎีทอง ในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ

   upload image

   views 1494

   Place

   share

พยากรณ์อากาศสิงห์บุรี


26 มิ.ย.   27 - 34 °C Partly Cloudy
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง