“มหาปรินิพพานสถูป และพระพุทธรูปปางปรินิพพาน”

สาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า เมือง กุสินารา แห่ง แคว้นมัลละ

กุสินารา คือสถานที่ปรินิพพาน ถ้านับตามลำดับเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่4 แคว้นมัลละ มีเมือง ๒ แห่งคือ กุสินาราและเมืองปาวา มีรูปแบบการปกครองคือแบบสาธารณรัฐ เจ้ามัลละร่วมกันปกครอง หลัง พุทธปริพพาน 150-200 ปี ได้ตกเป็นเมืองของแคว้นมคธ เหตุที่มา ปริพพานเมืองกุสินารา

  1. เพื่อแสดงสุทัสสนสูตร
  2. เพื่อโปรดสาวกองค์สุดท้ายคือ สุภัททะปริพาชก
  3. เพื่อมิให้เกิดภัยสงครามจากการแย่งพระบรมสารีริกธาตุ

เนื่องจากกุสินาราเป็นเมืองเล็ก พระอานนท์จึงกราบทูลให้เสด็จ ปรินิพพานที่เมืองใหญ่กว่า พระองค์ตรัสว่า อดีตเมืองนี้ชื่อว่า กุสาวดี ยาว 12 โยชน์ กว้าง 7 โยชน์ กษัตริย์พระนามว่า พระมหาสุทัศน์ ผู้มีรัตนะ 7 ประการ ทรงปกครองโดยธรรม กึกก้องไปด้วยเสียง 10 ประการ เสียงช้าง ม้า รถ เภรี (กลอง) ตะโพน พิณ ขับร้อง กังสดาล สังข์ และเสียงคน เรียกกันทานอาหาร

พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จธรรมยาตรา ได้พระราชทานทรัพย์ และพระสถูป ณ สถานที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน และปักเสาหิน 3 ต้น


มหาปรินิพพานสถูป

ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานระหว่าง สาละ 2 ต้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างครอบสถานที่ปรินิพพาน จริงเรียกว่า มหาปรินิพพานสถูป พระสถูปมีความสูง 6.1 เมตรเหนือ ระดับพื้นดิน ด้านบนของพระสถูปเป็นฉัตร 3 ชั้น

มหาปรินิพพานวิหาร

มหาปรินิพพานวิหารเป็นสถานที่สร้างครอบพุทธปฏิมาปาง ปรินิพพาน สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร จำ ลองระเบียงหน้าถ้ำ อชันตา ใกล้กับพระสถูปเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าเป็น เวลา 7 วันก่อนอัญเชิญไปถวายพระเพลิง


ทั้งมหาปรินิพพานสถูปและมหาปรินิพพานวิหาร ตั้งอยู่คู่กัน

สถูปปรินิพพาน กุสินารา

แชร์

กุสินารา โคราฆปุระ รัฐ อุตตรประเทศ 274403 อินเดีย แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด,โบราณสถาน

ปิด

จ.7.00 - 18.00
อ.7.00 - 18.00
พ.7.00 - 18.00
พฤ.7.00 - 18.00
ศ.7.00 - 18.00
ส.7.00 - 18.00
อา.7.00 - 18.00

+91 731 738 6483

2836

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร