10 สังเวชนียสถานและเขตสังฆาราม ภาพมุมสูง

2826
10 สังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตามพุทธประวิตในอินเดียและเนปาล
แอดฯ ถ่ายเมื่อ กลาง ก.พ. 2561
พระมูลคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฏ (Mulagandhakuti) อันเป็นที่ประทับหรือกุฏิของพระพุทธเจ้า ใกล้ๆกันเป็นกุฏิพระอานนท์ ระว่างทางขึ้นเขาใกล้ยอดเขา มีถ้ำพระสารีบุตร และถ้ำพระโมคคัลลานะ
พระมูลคันธกุฎี ในพุทธประวัติ เล่าว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอม ดอกไม้หอม เป็นต้น มาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาด โดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้าง วางเรียงรายอยู่โดยรอบบ้าง โดยมุ่งบูชาพ...
ดูเพิ่มเติม
เดิมนั้นเป็นองคุลีมาล เป็นโจรปล้นฆ่าคน แต่ภายหลังมีศรัทธาในพุทธศาสนา ได้กลับใจบวชเป็นพระภิกษุ และบรรลุเป็นพระอรหันต์ อีกทั้งมียังบทสวดของท่านอีกด้วย ชื่อ อังคุลิมาลปริตร คำว่า องคุลิมาล นั้นมาจากคำว่า อังคุลี (นิ้วมือ) + มาลา (มาลัย สร้อยคอ สาย แถว) แปลว่า ผู้มีนิ้วมือเป็นมาลัย
แต่เดิมนั้นองคุลิมาลชื่อว่า อหิงสกะ เป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล เมืองสาวัตถี มารดาของชื่อ นางมันตานี อหิงสกะได...
ดูเพิ่มเติม
บ้าน(คฤหาสน์) มหาเศรษฐี สถานที่นี้เป็นเรือนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอาศัยอยู่ ได้นําแผ่นทองจากที่นี่เป็นจำนวน 54 โกฏิ ไปเป็นค่าที่ดินของเจ้าเชต เพื่อสร้างพระอารามถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า
เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก 
อนาถบิณฑิกเศ...
ดูเพิ่มเติม
บ้านนางสุชาดา ปัจจุบันมีสถูปเจดีย์อิฐทรงบาตรคว่ำ ขาดช่วงเวลาในการดูแล ก่อนการบูรณะให้เห็นสภาพในปัจจุบันมีฝุ่นและเนินดินทับถมบนชึ้นอิฐ ต้องคัดเอาส่วนที่เป็นดินออก เหลือส่วนอิฐ
ตามพุทธประวัติ นางสุชาดา เป็นธิดาของเสนียกุฏมพี (กุฏมพีเศรษฐี ผู้มีทรัพย์มาก) ในหมู้บ้านเสนานิคม แห่งตำบนอุรุเวลเสนานิคม เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสวงต่อเทพยดาที่สิงสถิต ณ ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งใกล้บ้านขอ...
ดูเพิ่มเติม
มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถูปโบราณที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ เมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ 'ตำบลกาเซีย' รัฐอุตตรประเทศ ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ สรีระของพระพุทธเจ้าใน
วันอัฏฐมีบูชา เดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์หอมเพื่อใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ต่อมาพระเจ้าอ...
ดูเพิ่มเติม
สาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า เมือง กุสินารา แห่ง แคว้นมัลละ
กุสินารา คือสถานที่ปรินิพพาน ถ้านับตามลำดับเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่4 แคว้นมัลละ มีเมือง ๒ แห่งคือ กุสินาราและเมืองปาวา มีรูปแบบการปกครองคือแบบสาธารณรัฐ เจ้ามัลละร่วมกันปกครอง หลัง พุทธปริพพาน 150-200 ปี ได้ตกเป็นเมืองของแคว้นมคธ เหตุที่มา ปริพพานเมืองกุสินารา

เพื่อแสดงสุทัสสนสูตร
เพื่อโปรดสาวกองค์สุดท้ายค...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ บนพื้นที่ 14 ไร่เศษ ตั้งอยู่ระหว่างสาลวโนทยาน(สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน) กับมกุฎพันธเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในเขตจังหวัดกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
โดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน...
ดูเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนวที่ตั้งของเสาพระเจ้าอโศก และตำนานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ "ติเลาราโกต(Tilaurakot)" อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับกรุงกบิลพัสดุ์ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ "อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร สวนลุมพินีวันห่างออกไป 35 กิโลเมตร ทางตะวันออก ทางตะวันตกมีลำน้ำสาขาของแม่น้ำคงคาไหลผ่าน"
หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดียืนยันว่ามีความเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ก่อ...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยลุมพินี อยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 5 เอเคอร์ (13 ไร่เศษ)เป็นระยะเวลา 99 ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบ... ดูเพิ่มเติม
คำว่า นิโครธาราม ตามภาษาท้องถิ่น แปลว่า ต้นไทร (Banyan Tree) เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นป่าที่มีแต่ต้นไทร พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้สร้างวัดจึงได้ให้นามว่า "วัดนิโครธาราม"
วัดนิโครธารามแห่งนี้ เป็นอารามที่พระเจ้าสุทโธทนะ พร้อมด้วยพระประยูรญาติ กรุงกบิลพัสดุ์ สร้างขึ้นถวายการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวเสด็จนิวัตรพระนครพร้อมด้วยพระอรหันต์ 20,000 รูปที่ตามเสด็จ สร้างหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพ...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง