4 สังเวชนียพุทธสถาน

2034
4 สังเวชนียสถาน ได้แก่
สถานที่ประสูติ ลุพีนีวัน เมืองสิททัตถะ ประเทศเนปาล
สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ พาราณสี ประเทศอินเดีย
สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา ประเทศอินเดีย
ลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ชายแดนกิ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์(เมืองพระบิดา) ทางทิศตะวันออก 11 กม.และเมืองเทวทหะ(เมืองพระมารดา) ห่างออกไปทางทิศตะวันตก 11 กม. ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 
ปัจจุบันลุมพีนีเป็นเมืองชายแดน อยู่ในเมืองติเลาราโกต (Tilaurakot) ประเทศเนปาล ติดชายแดนเมืองโคราฆปุระของประเทศอ...
ดูเพิ่มเติม
     พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเร... ดูเพิ่มเติม
สารนาถ คือ สถานที่แสดงปฐมเทศนา เรียกได้ว่า ประกาศพระธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก อยู่ห่าง 8 กม. จากเมืองพาราณสี ซื่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ในสมัยพุทธกาล อยู่ในดินแดนแคว้นมคธ
บ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุม...
ดูเพิ่มเติม
สาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า เมือง กุสินารา แห่ง แคว้นมัลละ
กุสินารา คือสถานที่ปรินิพพาน ถ้านับตามลำดับเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่4 แคว้นมัลละ มีเมือง ๒ แห่งคือ กุสินาราและเมืองปาวา มีรูปแบบการปกครองคือแบบสาธารณรัฐ เจ้ามัลละร่วมกันปกครอง หลัง พุทธปริพพาน 150-200 ปี ได้ตกเป็นเมืองของแคว้นมคธ เหตุที่มา ปริพพานเมืองกุสินารา

เพื่อแสดงสุทัสสนสูตร
เพื่อโปรดสาวกองค์สุดท้ายค...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง