อินเดีย ตามรอยจาริกแสวงบุญ

2714
ตามรอย ผู้แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล
คยา พาราณสี สารนาถ ลุมพีนี สาวัตถึ
     พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเร... ดูเพิ่มเติม
พระมูลคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฏ (Mulagandhakuti) อันเป็นที่ประทับหรือกุฏิของพระพุทธเจ้า ใกล้ๆกันเป็นกุฏิพระอานนท์ ระว่างทางขึ้นเขาใกล้ยอดเขา มีถ้ำพระสารีบุตร และถ้ำพระโมคคัลลานะ
พระมูลคันธกุฎี ในพุทธประวัติ เล่าว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอม ดอกไม้หอม เป็นต้น มาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาด โดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้าง วางเรียงรายอยู่โดยรอบบ้าง โดยมุ่งบูชาพ...
ดูเพิ่มเติม
ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยเชื่อว่าบารมีของท่านจะช่วยให้หายเจ็บไข้ได้ตามแรงอธิษฐาน จึงมักนิยม จัดสร้าง "รูปเคารพ" หรือ "วัตถุมงคล" ทั้งขนาดบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อไว้สักการะ ขอพรให้หายจากโรคาพยาธิทั้งโรคกายและโรคกรรม อย่างเช่นที่หน้าโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น 
มีเรื่องราวขีวิตของท่านมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา ตลอดชีวิตข...
ดูเพิ่มเติม
วัดหรือสวนเวฬุวัน คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ) คั่นอยู่ระหว่างกลาง นอกเขตกำแพงเมืองเก่าราชคฤห์ (อดีตเมืองหลวงของแคว้นมคธ) รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปัจจุบัน (หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล) 
ผู้แสวงบุญนิยมไปยัง "ลานจาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นลานเล็กๆ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่กลางซุ้ม ลานนี้...
ดูเพิ่มเติม
บ้าน(คฤหาสน์) มหาเศรษฐี สถานที่นี้เป็นเรือนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอาศัยอยู่ ได้นําแผ่นทองจากที่นี่เป็นจำนวน 54 โกฏิ ไปเป็นค่าที่ดินของเจ้าเชต เพื่อสร้างพระอารามถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า
เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก 
อนาถบิณฑิกเศ...
ดูเพิ่มเติม
หลวงพ่อพุทธองค์ดำ ประดิษฐานอยุ่ในวิหารเล็กๆ ใกล้วิทยาลันนาลันทา เป็นถนนสายเล็กๆคร่อมคันนา รถบัสคันใหญ่เข้าไม่ได้ต้องเดินเท้าหรือนั่งสามล้อเข้าไปอีก 400 เมตร จากถนนใหญ่
หลวงพ่อองค์ดำ มีพระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน หน้าตักกว้าง 69 ฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าเทวปาล เมื่อประมาณ พ.ศ. 1353-1393 ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศเหนือของซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยนาลันทา เมืองราชคฤห์ ปร...
ดูเพิ่มเติม
สารนาถ คือ สถานที่แสดงปฐมเทศนา เรียกได้ว่า ประกาศพระธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก อยู่ห่าง 8 กม. จากเมืองพาราณสี ซื่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ในสมัยพุทธกาล อยู่ในดินแดนแคว้นมคธ
บ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุม...
ดูเพิ่มเติม
เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองขึ้นของ พระเจ้าปเสนทิโกศล แคว้นโกศล เมืองพาราณสีจะขึ้นชื่อลือชาใน เรื่องผ้า คือผ้ากาสี เป็นผ้ามีคุณภาพ ประณีตงดงาม เป็นเมืองที่ค้าขาย กับแว่นแคว้นต่างๆ พาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุหลายพันปี ช่วง ที่กษัตริย์มุสลิมมาปกครองพยายามเปลี่ยนชื่อพาราณสีเป็นอย่างอื่น พออำ นาจลดลง คำ ว่า พาราณสีก็ถูกมาใช้อีกครั้ง อังกฤษมาปกครอง อินเดียพาราณสีถูกเรียกว่า บันนารัส... ดูเพิ่มเติม
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ บนพื้นที่ 14 ไร่เศษ ตั้งอยู่ระหว่างสาลวโนทยาน(สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน) กับมกุฎพันธเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในเขตจังหวัดกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
โดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน...
ดูเพิ่มเติม
สาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า เมือง กุสินารา แห่ง แคว้นมัลละ
กุสินารา คือสถานที่ปรินิพพาน ถ้านับตามลำดับเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่4 แคว้นมัลละ มีเมือง ๒ แห่งคือ กุสินาราและเมืองปาวา มีรูปแบบการปกครองคือแบบสาธารณรัฐ เจ้ามัลละร่วมกันปกครอง หลัง พุทธปริพพาน 150-200 ปี ได้ตกเป็นเมืองของแคว้นมคธ เหตุที่มา ปริพพานเมืองกุสินารา

เพื่อแสดงสุทัสสนสูตร
เพื่อโปรดสาวกองค์สุดท้ายค...
ดูเพิ่มเติม
มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถูปโบราณที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ เมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ 'ตำบลกาเซีย' รัฐอุตตรประเทศ ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ สรีระของพระพุทธเจ้าใน
วันอัฏฐมีบูชา เดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์หอมเพื่อใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ต่อมาพระเจ้าอ...
ดูเพิ่มเติม
วัดเชตวัน เป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ
วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา วัดเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย
มูลคันธกุฎ...
ดูเพิ่มเติม
ลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ชายแดนกิ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์(เมืองพระบิดา) ทางทิศตะวันออก 11 กม.และเมืองเทวทหะ(เมืองพระมารดา) ห่างออกไปทางทิศตะวันตก 11 กม. ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 
ปัจจุบันลุมพีนีเป็นเมืองชายแดน อยู่ในเมืองติเลาราโกต (Tilaurakot) ประเทศเนปาล ติดชายแดนเมืองโคราฆปุระของประเทศอ...
ดูเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนวที่ตั้งของเสาพระเจ้าอโศก และตำนานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ "ติเลาราโกต(Tilaurakot)" อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับกรุงกบิลพัสดุ์ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ "อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร สวนลุมพินีวันห่างออกไป 35 กิโลเมตร ทางตะวันออก ทางตะวันตกมีลำน้ำสาขาของแม่น้ำคงคาไหลผ่าน"
หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดียืนยันว่ามีความเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ก่อ...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง