ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนาหว้า'

: 1805วัดพระธาตุประสิทธิ์

วัดพระธาตุประสิทธิ์

เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า

3581
ทริปของคุณ