“จัดเก็บ โบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย”

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่นแห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ

ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งและอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง กรมศิลปากรมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง ในจังหวัดใดที่มีโบราณสถานและได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก สมควรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ก็ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยศิลปากรที่ 7 อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ มีส่วนราชการต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ กรมศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อรวบรวม สงวนรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2533

สิ่งน่าสนใจ ได้แก่

ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 5,600-4,500 ปีมาแล้ว ทำจากดินเผา สูง 21 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากภาชนะ 26.5 ซม. เลขทะเบียน 121/2516 แหล่งโบราณคดีบ้านธาตุ ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

ขวานสำริดมีบ้อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว สำริด 10.5x12, 5x 5.5, 4.5x6 ซม. เลขทะเบียน (ซ้าย ขวา ล่าง) 279/2516, 283/2516, 282/2516

กำไลงาช้าง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 3,000 ปีมาแล้ว ทำจากงาช้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 ซม., เลขทะเบียน 183/2516 แหล่งโบราณคดีบ้านโพนสูง ต. โพนสูง อ. บ้านตุง จ. อุดรธานี

ลูกปัดและต่างหูเปลือกหอย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 1,800 ปีมาแล้ว ทำจากเปลือกหอย เลขทะเบียน NC 12082 แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย อ. เมือง จ. ขอนแก่น

กระดิ่งสำริด สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 1,800 ปีมาแล้ว ทำจากสำริด สูง 11 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม. เลขทะเบียน 227/2520 แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน "พิมพาพิลาป" ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ทำจากหินทราย สูง 190 ซม. กว้าง 68 ซม. เลขทะเบียน 225/2516 พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

 

พระพิมพ์ปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 15 ทำจากดินเผา สูง 14 ซม. กว้าง 9 ซม. เลขทะเบียน 468/2522 พบที่เมืองนครจำปาศรี อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

พระพิมพ์ปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 15 ทำจากดินเผา สูง 22.5 ซม. กว้าง 14 ซม. เลขทะเบียน 435/2516 พบที่โบราณสถานอุ่มญาดู เมืองกันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

พระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม (วิตรรกะ) ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 15 ทำจากสำริด สูง 9.5 ซม. กว้าง 3 ซม. เลขทะเบียน Ra.53 พบที่เมืองชัยวาน กิ่งอ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น

พระศิวะ หรือ ทวารบาล (นนทิเกศวร) ศิลปะลพบุรี แบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ 17 ทำจากหินทราย สูง 175 ซม. เลขทะเบียน 444/2516 พบจากการขุดแต่งกู่น้อย อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

พระวิษณุ (พระนารายณ์) ศิลปะลพบุรี แบบบาปวน ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ทำจากหินทราย สูง 61 ซม. เลขทะเบียน 332/2516 พบจากการขุดแต่งกู่น้อย อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

แผ่นเงินดุน ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15 16 ขนาดประมาณ 10x5 ซม. เลขทะเบียน 434/2516 พบที่โบราณสถานอุ่นญาดู เมืองกันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ศิลาจารึกศาลานางขาว อักษรขอม ภาษาเขมร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 17 ทำจากหินทราย สูง 21 ซม. กว้าง 9 ซม. เลขทะเบียน 364/2516 พบจากการขุดแต่งโบราณสถานศาลานางขาว อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

ศิลาจารึกกู่แก้ว (อโรคยศาล) อักษรขอม ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษที่ 18 ทำจากหินทราย สูง 38 ซม. กว้าง 22.5 24.5 ซม. เลขทะเบียน 4/2530 พบจากการขุดแต่งกู่แก้ว อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

อาคารพิพิธภัณฑ์ มีสองชั้น โดยจัดแสดงดังนี้ ชั้นล่างด้านขวา แสดงนิทรรศการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ของภาคอีสานตอนบน บอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ตั้งแต่ 280 ล้านปีก่อน ผ่านยุคไดโนเสาร์ซึ่งมีการค้นพบฟอสซิลอายุ 160 ล้านปีที่ภูเวียง กระทั่งถึงมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น

เครื่องมือหินกะเทาะสมัยสังคม ล่าสัตว์อายุ 1 หมื่นปี ภาชนะดินเผาอายุ 5,600 ปี ขวานสำริดอายุ 4,000 ปี กำไลงาช้างอายุ 4,000 ปี เครื่องประดับทำจากเปลือกหอยทะเลอายุ 2,500 ปี ฯลฯ

ชั้นล่างด้านซ้าย จัดแสดงใบเสมาและชิ้นส่วนศิลปกรรมสมัยทวารวดี เช่น

ใบเสมาหินทรายกว้าง 68 ซม. สูง 190 ซม. สลักภาพพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาป อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จ. กาฬสินธุ์ และใบเสมาหินทรายสลักลายสวยงามอีกหลายชิ้น

ชั้นบน เป็นห้องโถงโหญ่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมากมาย เช่น

พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ของไทยและลาว 

พระพิมพ์ปางแสดงธรรมสมัยทวารวดี

พระแผ่นเงินดุนสมัยทวารวดี

พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรี ฯลฯ

อาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้ง อยู่ด้านตะวันตกของ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารโล่งไม่มีผนัง จัดแสดงใบเสมาหิน ทรายแกะสลักลวดลายสวยงามมากมาย

บริเวณสนามหญ้าภายนอกอาคารมีใบเสมาโบราณตั้งกระจายอยู่ทั่ว เป็นใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสูงยาง จ. กาฬสินธุ์ และแถบอีสานตอนบน

นิทรรศการภายในอาคารชั้นเดียวด้านหลัง จัดแสดงในห้องด้านซ้ายและขวา ห้องด้านซ้าย จัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องใช้ของบุคคล สำคัญคู่เมืองขอนแก่น เช่น

ง้าวโบราณของอดีตเจ้าเมือง

ตู้พระธรรมลายรดน้ำและ

ธรรมาสน์ทรงปราสาทแกะสลักลงรักปิดทองศิลปะพื้นบ้านอันสวยงาม เป็นต้น

ห้องด้านขวา จัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน มีเรือนอีสานจำลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานดั้งเดิม ลานบ้านมีเกวียน ใต้ถุนบ้านมีเครื่องมือเกษตร เครื่องมือจับปลา เครื่องจักสาน มีแคร่สำหรับนั่งทอผ้า บนเรือนมีเครื่องเรือนเครื่องใช้แบบพื้นบ้านจัดไว้อย่างน่าชม


ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

เปิดให้ เข้าชมทุกวันพุธ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 12.00 น.และ 13.00 16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ เสียค่าเข้า ชมคนละ 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท)

ปิดใน วันจันทร์ อังคารและวันหยุดราชการอื่น ๆ ติดต่อขอราย ละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. (043)236741

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thai tour.com/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

แชร์

ต.ในเมือง ถ.หลังศุนย์ราชการ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 แผนที่

รีวิว 4 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,พิพิธภัณฑ์

No hours available

0-4324-6170 , 0-4323-8173

http://www.โรงแรมขอนแก่น.net

8220

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 4 รายการ)

thejuk

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

ภาพด้านหน้าพิพิธภัณฑ์
ภาพด้านหน้าพิพิธภัณฑ์

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

เสมาหินทรายหน้าพิพิทธภัณฑ์
เสมาหินทรายหน้าพิพิทธภัณฑ์

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

ภายในพิพิธภัณฑ์ จะมีรูปปั้นและของโบราณสมัยก่อน
ภายในพิพิธภัณฑ์ จะมีรูปปั้นและของโบราณสมัยก่อน

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ
พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ถนนศรีจันทร์ ถนนศรีจันทร์ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 1.90 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม (รีวิว 1356 รายการ)

ห่าง 2.91 กิโลเมตร

บึงแก่นนคร บึงแก่นนคร (รีวิว 788 รายการ)

ห่าง 3.62 กิโลเมตร

พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร (รีวิว 484 รายการ)

ห่าง 4.28 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เอวานี่ ขอนแก่น เอวานี่ ขอนแก่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

โรงแรมพิมานการ์เด้น โรงแรมพิมานการ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.04 กิโลเมตร

ขอนแก่น โฮเต็ล ขอนแก่น โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.12 กิโลเมตร

เลอ แคสเซีย เลอ แคสเซีย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.19 กิโลเมตร

โรมา โฮเต็ล โรมา โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

เลอเลิศ ลิฟวิ่ง โฮเทล เลอเลิศ ลิฟวิ่ง โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

โอเอ็มจี ขอนแก่น โอเอ็มจี ขอนแก่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.29 กิโลเมตร

สุภารี ปาร์ควิว สุภารี ปาร์ควิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.34 กิโลเมตร

บี โฮเทล ขอนแก่น บี โฮเทล ขอนแก่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

เดอะ ป๊อปปูล่า อพาร์ทเม้นท์ เดอะ ป๊อปปูล่า อพาร์ทเม้นท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.54 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

น้องเล็ก น้องเล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

ร้านกาลครั้งหนึ่ง ณ ขอนแก่น ร้านกาลครั้งหนึ่ง ณ ขอนแก่น (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

ข้าวต้มเลือดหมู ขอนแก่น ข้าวต้มเลือดหมู ขอนแก่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.69 กิโลเมตร

ชิงช้าไม้ ชิงช้าไม้ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.98 กิโลเมตร

เล็งเย็นตาโฟ เล็งเย็นตาโฟ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.05 กิโลเมตร

เล่าลี่ เล่าลี่ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.26 กิโลเมตร

ร้าน Wine Blah Bar ร้าน Wine Blah Bar (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.41 กิโลเมตร

ภัตราคาร มังกรหลวง ภัตราคาร มังกรหลวง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.50 กิโลเมตร

สวนอาหารบัวหลวง สวนอาหารบัวหลวง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.92 กิโลเมตร