“วัดเจ็ดยอด มีเจดีย์แบบพุทธคยา ”

วัดเจ็ดยอด  หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นสามัญ  มีเจดีย์แบบพุทธคยา ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่เป็นบริเวณวัดในปัจจุบันประมาณ 37 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ซึ่งเป็นทางคมนาคมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปชมปูชนียวัตถุและโบราณสถานของวัดเจ็ดยอดได้สะดวก 

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1998 โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต หรือ สีหโคตรเสนาบดี เป็นนายช่างทำการก่อสร้าง สร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด


เที่ยวได้ทุกวัน

วัดเจ็ดยอด

แชร์

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 แผนที่

รีวิว 3 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

เปิด

053-112877

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/chiangmai/data/pic_wat-7yod.html

28368

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 3 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 27 ก.ค. 53

องค์พระในเจดีย์
องค์พระในเจดีย์

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 27 ก.ค. 53

ศิลปะปนปั้นทรงนูน แบบอินเดีย
เจดีย์เจ็ดยอด
เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เชื่อว่าถ่ายแบบมาจากมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระ ทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วทรงคัดเลือกได้พระธรรมทิณ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ผู้ทรงอบรมรู้ภาษาบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระองค์ทรงเป็นพระธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่ ๘
โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียและศรีลังกา นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ศิลปะปนปั้นทรงนูน แบบอินเดีย	
	เจดีย์เจ็ดยอด
	เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เชื่อว่าถ่ายแบบมาจากมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระ ทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วทรงคัดเลือกได้พระธรรมทิณ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ผู้ทรงอบรมรู้ภาษาบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระองค์ทรงเป็นพระธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่ ๘
	โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียและศรีลังกา นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 27 ก.ค. 53

พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช
เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๐๓๐ พระยอดเชียงรายราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน โปรดให้สร้างจิตกาธาน
(เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระดัยกาธิราชแล้วโปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่
เพื่อบรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเข้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัดสถูปนี้ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยม
ย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุข หลังคาทรงบัวกลม ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นสถูปทรงระฆังกลม ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออก
ฝังเข้าไปในตัวมณฑป ประดิษฐานพระพุทธปฎิมากรปูนปั้นมารวิชัยหนึ่งองค์
พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช
	เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๐๓๐ พระยอดเชียงรายราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน โปรดให้สร้างจิตกาธาน
	(เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระดัยกาธิราชแล้วโปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่
	เพื่อบรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเข้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัดสถูปนี้ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยม
	ย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุข หลังคาทรงบัวกลม ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นสถูปทรงระฆังกลม ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออก
	ฝังเข้าไปในตัวมณฑป ประดิษฐานพระพุทธปฎิมากรปูนปั้นมารวิชัยหนึ่งองค์

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.35 กิโลเมตร

ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์ชาวเขา (รีวิว 1249 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

วัดกู่เต้า วัดกู่เต้า (รีวิว 766 รายการ)

ห่าง 1.94 กิโลเมตร

วัดสวนดอก เชียงใหม่ วัดสวนดอก เชียงใหม่ (รีวิว 845 รายการ)

ห่าง 2.14 กิโลเมตร

สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ (รีวิว 778 รายการ)

ห่าง 2.46 กิโลเมตร

วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร (รีวิว 529 รายการ)

ห่าง 2.49 กิโลเมตร

วัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น (รีวิว 14 รายการ)

ห่าง 2.49 กิโลเมตร

หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.57 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

แอท โฮม เชียงใหม่ แอท โฮม เชียงใหม่ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.15 กิโลเมตร

เปเปอร์ เพลน เชียงใหม่ เปเปอร์ เพลน เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

โรงแรม ธารินทร์ เชียงใหม่ โรงแรม ธารินทร์ เชียงใหม่ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

วานิลลา เรสซิเด้นซ์ วานิลลา เรสซิเด้นซ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

ซีมอร์ บาย รีคอล โฮเทล ซีมอร์ บาย รีคอล โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.45 กิโลเมตร

ซีมอร์ เชียงใหม่ ซีมอร์ เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

ครอส2 ไวบ์ เชียงใหม่   ดีเซม โฮเทล ครอส2 ไวบ์ เชียงใหม่ ดีเซม โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.48 กิโลเมตร

บ้านเจ็ดยอด บ้านเจ็ดยอด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.52 กิโลเมตร

โฮเทล มายู เชียงใหม่ โฮเทล มายู เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.57 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ลากริตต้า ลากริตต้า (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

Ginger Farm Kitchen Ginger Farm Kitchen (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

เฮือนม่วนใจ เฮือนม่วนใจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

ร้านWine Terminal ร้านWine Terminal (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

ไก่ย่างเชิงดอย เชียงใหม่ ไก่ย่างเชิงดอย เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

Gao cafe เก้าคาเฟ่ Gao cafe เก้าคาเฟ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

ราชารส ราชารส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

ไส้กรอกคุณยายนิมมาน ไส้กรอกคุณยายนิมมาน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

มนต์นมสด สาขาเชียงใหม่ มนต์นมสด สาขาเชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

มิ๋งเมือง มิ๋งเมือง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.27 กิโลเมตร