“อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่า เมืองมรดกโลก UNESCO สร้างสมัยพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1893”

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ เกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี-อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 76 กิโลเมตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ "อยุธยา" ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยเรา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระราคมธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ตัวเกาะเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญ 3 สายคือ แม่น้ำลพบุรีด้านทิศเหนือ แม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันออก และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้อต่อการค้าทั้งภายในและภายนอก ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลก ในระหว่างพุทธ-ศตวรรษที่ 20-23


เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

การเดินทางสู่อยุธยา ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้

  1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

แชร์

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,โบสถ์

เปิด : 8.00 - 18.00

จ.8.00 - 18.00
อ.8.00 - 18.00
พ.8.00 - 18.00
พฤ.8.00 - 18.00
ศ.8.00 - 18.00
ส.8.00 - 18.00
อา.8.00 - 18.00

035-242284-6

http://www.ayutthaya.org/

4454

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

กรุงศรีอยุธยาดำรงความเป็นราชธานีรวมระยะเวลา ๔๑๗ ปี (พุทธศักราช ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐) มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อมาทั้งสิ้น ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ คือ อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง

๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) พุทธศักราช ๑๘๙๓-๑๙๑๒ ราชวงศ์อู่ทอง
๒. สมเด็จพระราเมศวร พุทธศักราช ๑๙๑๒-๑๙๑๓ ราชวงศ์อู่ทอง
๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑
(ขุนหลวงพะงั่ว) พุทธศักราช ๑๙๑๓-๑๙๓๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๔. สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) พุทธศักราช ๑๙๓๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๒) พุทธศักราช ๑๙๓๑-๑๙๓๘ ราชวงศ์อู่ทอง
๕. สมเด็จพระรามราชาธิราช พุทธศักราช ๑๙๓๘-๑๙๕๒ ราชวงศ์อู่ทอง
๖. สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) พุทธศักราช ๑๙๕๒-๑๙๖๗ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
(เจ้าสามพระยา) พุทธศักราช ๑๙๖๗-๑๙๙๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พุทธศักราช ๑๙๙๑-๒๐๓๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พุทธศักราช ๒๐๓๑-๒๐๓๔ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) พุทธศักราช ๒๐๓๔-๒๐๗๒ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔
(หน่อพุทธางกูร) พุทธศักราช ๒๐๗๒-๒๐๗๖ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๒. พระรัษฎาธิราช พุทธศักราช ๒๐๗๖ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช พุทธศักราช ๒๐๗๖-๒๐๘๙ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๔. พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) พุทธศักราช ๒๐๘๙-๒๐๙๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ขุนวรวงศาธิราช
(ไม่ได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์) พุทธศักราช ๒๐๙๑
๑๕. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก) พุทธศักราช ๒๐๙๑-๒๑๑๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช พุทธศักราช ๒๑๑๑-๒๑๑๒ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑๗. สมเด็จ พระมหาธรรมราชาธิราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑) พุทธศักราช ๒๑๑๒-๒๑๓๓ ราชวงศ์สุโขทัย
๑๘. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๑๓๓-๒๑๔๘ ราชวงศ์สุโขทัย
๑๙. สมเด็จพระเอกาทศรถ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓) พุทธศักราช ๒๑๔๘-๒๑๖๓ ราชวงศ์สุโขทัย
๒๐. พระศรีเสาวภาคย์
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๔) พุทธศักราช ๒๑๖๓ ราชวงศ์สุโขทัย
๒๑. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑) พุทธศักราช ๒๑๖๓-๒๑๗๑ ราชวงศ์สุโขทัย
๒๒. สมเด็จพระเชษฐาธิราช
(สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒) พุทธศักราช ๒๑๗๑-๒๑๗๒ ราชวงศ์สุโขทัย
๒๓. พระอาทิตยวงศ์ พุทธศักราช ๒๑๗๒ ราชวงศ์สุโขทัย
๒๔. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๕) พุทธศักราช ๒๑๗๒-๒๑๙๙ ราชวงศ์ปราสาททอง
๒๕. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๖) พุทธศักราช ๒๑๙๙ ราชวงศ์ปราสาททอง
๒๖. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๗) พุทธศักราช ๒๑๙๙ ราชวงศ์ปราสาททอง
๒๗. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓) พุทธศักราช ๒๑๙๙-๒๒๓๑ ราชวงศ์ปราสาททอง
๒๘. สมเด็จพระเพทราชา พุทธศักราช ๒๒๓๑-๒๒๔๖ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๒๙. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘
(พระเจ้าเสือ) พุทธศักราช ๒๒๔๖-๒๒๕๑ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๓๐. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙
(พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) พุทธศักราช ๒๒๕๑-๒๒๗๕ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๓๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พุทธศักราช ๒๒๗๕-๒๓๐๑ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๓๒. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
(ขุนหลวงหาวัด) พุทธศักราช ๒๓๐๑ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๓๓. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
(พระเจ้าเอกทัศ) พุทธศักราช ๒๓๐๑-๒๓๑๐ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.08 กิโลเมตร

วิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.17 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.20 กิโลเมตร

วัดพระรามและบึงพระราม วัดพระรามและบึงพระราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

คุ้มขุนแผน คุ้มขุนแผน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

พระราชวังหลวง อยุธยา พระราชวังหลวง อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

ปางช้างแลเพนียด ปางช้างแลเพนียด (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

วัดธรรมิกราช วัดธรรมิกราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

ศาลหลักเมือง อยุธยา ศาลหลักเมือง อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านเพ็ญนี อยุธยา บ้านเพ็ญนี อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.98 กิโลเมตร

โฮมมี ฮัท อยุธยา โฮมมี ฮัท อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร

บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.28 กิโลเมตร

ดิ อะเวล อยุธยา ดิ อะเวล อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

มารีญา เกสเฮ้าส์ มารีญา เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

บ้านฉัน โฮสเทล บ้านฉัน โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.58 กิโลเมตร

ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.60 กิโลเมตร

ศาลา อยุธยา ศาลา อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.61 กิโลเมตร

บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.61 กิโลเมตร

บ้านริมน้ำ อยุธยา บ้านริมน้ำ อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.68 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เส็งหัวแหลม เส็งหัวแหลม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

สมบัติเจ้าพระยา สมบัติเจ้าพระยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.36 กิโลเมตร

ร้านอาหารอยุธยารมณ์ ร้านอาหารอยุธยารมณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

ครัวนายพัน ครัวนายพัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.45 กิโลเมตร

ร้านอาหาร บ้านไม้ ริมน้ำ อยุธยา ร้านอาหาร บ้านไม้ ริมน้ำ อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.46 กิโลเมตร

ส้มตำครกนายพัน ส้มตำครกนายพัน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร

โรตีสายไหม อาบีดีน ประนอม แสงอรุณ โรตีสายไหม อาบีดีน ประนอม แสงอรุณ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร

ป้าพร อยุธยา ป้าพร อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร