ทริปใกล้เคียง 'ราชบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอวัดเพลง'

: 1646วัดพระคริสตหฤทัย

วัดพระคริสตหฤทัย

วัดพระคริสตหฤทัย โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ สถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในและภายนอ

126
ทริปของคุณ