12 วัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ

150
12 วัดไทยใน ดินแดนพุทธภูมิ
แอดฯ รวมรวมเท่าที่เคยไปเยือนมาเมื่อกลาง ก.พ. 2562 นี้ โดยความเป็นจริง มีมากกว่านี้ครับ เพื่อพุทธศาสนิกชนท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญติดต่อได้แต่วัดในลิงค์ด่านล่างนี้ด้วย ติดต่อกันโดยตรงน่ะครับ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ บนพื้นที่ 14 ไร่เศษ ตั้งอยู่ระหว่างสาลวโนทยาน(สถานที่ที่เสด็จปรินิพพาน) กับมกุฎพันธเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในเขตจังหวัดกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
โดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (980) นครสาวัตถึ 
บริการห้องพัก(เรือนรับรอง) ห้องน้ำ อาหาร
งานของวัด
ครั้งสมัยพระสุเมธาธิบดี ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวิสุทธิโมลี ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสมัยที่ ๒ ได้ตั้งโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสู่ถิ่นมาตุภูมิ และโครงการค้นคว้าพุทธสถานทางวิชาการขึ้น เป็นผลให้งานเผยแผ่พุทธศาสนาขยายตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีการสร้างวัดไทยเพิ่มตามมา ทั้งพุทธบริษัทชาวไทยก็มานมัสการสังเวชนี...
ดูเพิ่มเติม
วัดสิธธาราชมณเฑียร อยู่ใน รัฐอุดตรประเทศ ประเทศอินเดีย ชายแดนติดประเทศเนปาล ก่อนเข้าด่านไปลุมพีนีวัดไทย (901) วัดไทยวัดแรกในเส้นทางแห่งนี้ สนันสนุนโดย Royal Thai Monastery กุสินารา... ดูเพิ่มเติม
ในบริเวณวัด ได้คุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น หม้อ ไห
ภายในวัด แสดงภาพพุทธประวัติ และพุทธโบราณสถานใกล้วัด เช่น ตำหนักพระราชฐาน ตำหนักปราสาท 3 ฤดู(ของเจ้าชายสิทธัตถะ) สระโบกขรณี Twin Stupa (สถูปพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา) กัณฐกสถูป (สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากัณฐกะหันพระพักตร์กลับทอดพระเนตรกรุงกบิลพัสดุ์ ก่อนเสด็จบรรพชา) ประตูวังเก่าทิศตะวันออก...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยนิโครธาราม (Wat Thai Nigrodharama) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงกบิลพัสดุ์ เราต้องเดินทางย้อนกลับไปที่แยกเมือง Taulihawa และเดินทางมุ่งไปทางใต้อีกไม่เกิน 1 กม. คำว่า นิโครธาราม ตามภาษาท้องถิ่น แปลว่า ต้นไทร (Banyan Tree) เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นป่าที่มีแต่ต้นไทร
วัดไทยแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจาก วัดนิโครธาราม(สมัยพุทธกาล) พระพุทธองค์จำพรรษาที่นี่เป็นพรรษาที่ 2 (ครั้นเสด็จมาโปรดพระราชบิดา-พระเจ้า...
ดูเพิ่มเติม
จุดแวะพัก คณะผู้แสวงบุญชาวพุทธ 3 กม. ฝั่งอินเดียก่อนถึงชายแดนเนปาล มีวัดไทยเล็กๆ สงบร่มรื่น อาหารอร่อย ชาหอมหวาน แถมด้วยโรตีรสชาติพิเศษสุด ไม่ต้องเถยงกันว่าชื่อ 960 หรือ วัดไทยราชรัตนาราม
ที่นี่เลย มาแล้วต้องชิม โรตีอรีดอย 960 เป็นแบบแขกปนไทย การทำแบบแขกแต่รสชาติแบบไทย เลยกลายเป็นว่าโดนมือแขกแต่โดนปากคนไทย แป้งไมด้าทอดในน้ำมันร้อนๆ ราดด้วยนมข้นหวาน กรอบนอกนุ่มในปนไปกับความหวานมันของนมข้น...
ดูเพิ่มเติม
วัดเล็กๆ บริการห้องน้ำ ระหว่างเส้นทางแสวงบุญ พุทธคยา - ลุมพีนีวัน อยู่ในเขตเมืองไวสาลี... ดูเพิ่มเติม
วัดไทยซึ่งมีประวัติการก่อสร้างที่แปลกประหลาดที่สุดในอินเดีย เพราะที่ดินและอาคารเสนาสนะภายในวัด ได้รับการบริจาคจากภิกษุชาวอินเดีย 
วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาลันทา ตำบลนาลันทา อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร เริ่มแรกนั้น มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมหลายครั้ง จำนวน 6 ไร่ ดังนั้น ในปัจจุบันวัดไทยนาลันทามีเนื้อที่จำนวน 9 ไร่
ประวัติความเป็นมาวัด
วัดไทยนาลันท...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยสิริราชคฤห์ ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือ ด้านล่างของภูเขาเวภารบรรพต สถานที่ทำปฐมสังคายนาในสมัยพุทธกาล และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากวัดเวฬุวันมหาวิหาร พระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ประมาณ 500 เมตร
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ราว 10 ไร่ (4 เอเคอร์) อยู่ห่างจากวัดเวฬุวันมหาวิหาร สถานที่พระสัมมาสัมพูทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ และพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ประมาณ 500 เมตร ป...
ดูเพิ่มเติม
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร่ (5 เอเคอร์) ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย ปัจจุบันมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เป็นเจ้าอาวาส
ประวัติ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2497 นายปุ่น จงประเสริฐ เลขานุการสถานเอกอัครทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาพบกับพระนักศึกษาไทยที่ศึกษา ณ สถาบันการศ...
ดูเพิ่มเติม
วัดไทยพุทธภูมิ กำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อการสร้างงานเผยแผ่โดยเฉพาะการสร้างพระสงฆ์ให้มีศักยภาพในการแสดงธรรมให้เข้าถึงประชาชน ซึ่ง หลวงพ่อ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (หลวงพ่อโกวิท ศิษย์หลวงพ่อคูณ) เจ้าอาวาสวัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและประธานสงฆ์วัดไทยพุทธภูมิประเทศอินเดีย
หลวงพ่อโกวิท มีอุดมการณ์กับงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากว่า 35 ปี จึงขอเชิญท...
ดูเพิ่มเติม
หากญาติธรรมท่านใดเดินทางมาเส้นทางระหว่าง พาราณสี และ พุทธคยา เชิญแวะพักผ่อน ทานอาหาร เข้าห้องน้ำ ได้ที่วัดไทยสะสาราม เมืองสะสาราม รัฐพิหาร
ห้องน้ำสะอาด(มาก) มี 37 ห้อง คณะทัวร์แสวงบุญที่ต้องการอาหารโปรดติดต่อวัดล่วงหน้า
 
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน
ญาติโยมท่านใด มีความประสงค์ร่วมบุญสร้างวัดไทยสะสาราม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ แดนพุทธภูมิ
ร่วมทำบุญสร้างบารมีได้ที่
ชื่อบัญชี พระวิชิตพงษ์ ติกขปญโญ (ภา...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง