ทริปใกล้เคียง 'น่าน'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบ้านหลวง'

: 1278ดอยผาจิ

ดอยผาจิ

ชมทะเลหมอก ชมธรรมชาติบนดอยผาจิ และในบริเวณใกล้เคียง มีหมู่บ้านชาวเขา เผ่าม้ง-เย้า เรียงรายอยู่ด้วย

2222
ทริปของคุณ