ลพบุรีโบราณสถาน ย้อนยุค น่าเที่ยว

6654
ลพบุรีโบราณสถาน ย้อนยุค น่าเที่ยว 10 จุดน่าเที่ยวเช็คอิน ย้อนยุคเมืองลพบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน
กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐา...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลพบุรี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466แบ่งอาคารจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็น 4 อาคาร คือ
1. พระที่นั่งพิมานมงกุฏ
2. พระที่นั่งจันทรพิศาล
3. หมู่ตึกพระประเทียบ(อาคารชีวิตไทยภาคกลาง)
4. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
 ...
ดูเพิ่มเติม
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์) ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ ห่างจากปรางค์แขกประมาณ 300 เมตร ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้พัก ณ สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า บ้านหลวงรับราชทูต และเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางสำคัญในสมัยนั้นด้วย ในภายหลังจึงได้ชื่อว่า "บ้านวิชาเยนทร์" อ... ดูเพิ่มเติม
เทวสถานปรางค์แขก หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า "ปรางค์แขก" อยู่ใกล้ตลาดสด เขาตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการสร้างแบบศิลปะเขมร มีลักษณะแบบพะโค นับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ทีสุดของจังหวัดลพบุรี มีอายุราว ศตวรรษที่ 15 มีลักษณะเป็นพระปรางค์สามองค์เรียงกัน ปรางค์องค์กลางสูงใหญ่กว่าปรางค์ที่ขนาบข้างทั้งสองสองข้าง 
หลักฐานยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรื่องในอดีต คือ บริเวณแห่งนี้แต่เดิม ก่อด้ว...
ดูเพิ่มเติม
พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ตำบล ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ... ดูเพิ่มเติม
ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ที่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทราย 1 แผ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็ก ชั้นบน
ณ ที่นี่ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยม จารึกอักษรมอญโบราณ ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2...
ดูเพิ่มเติม
วัดนครโกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟ ด้านตะวันออกใกล้กับศาลพระกาฬ ภายในท้องตำบนท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นศาสนสถานที่สร้างทับซ้อนกันหลายสมัย แต่เดิมเป็นเทวสถานของขอม
พระปรางค์สมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทอง บนปรางค์นั้นคงสร้างขึ้นภายหลัง แลยังพบเทวรูปขนาดใหญ่ มีร่องรอยดัดแปลงเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่...
ดูเพิ่มเติม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของลพบุรี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยลพบุรียังเป็นเมืองละโว้ โดยได้มีการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาจึงเป็นที่รวมของศิลปะหลากสมัยอันปรากฏอยู่ตามองค์ปรางค์และวิหารที่กระจายอยู่ในพื้นที่ราว 20 ไร่
ประวัติ นับแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา ตามเมืองสำคัญมักมีคติการสร้างวัดมหาธาตุไว้กลางเมืองเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสี ...
ดูเพิ่มเติม
วัดบันไดหิน นี้สร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในปัจจุบัน ในวัดมีวิหารที่เหลือเพียงพนังสองด้าน  มีประตูหน้าต่างที่เป็นศิลปะ ที่นิยมกันในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารได้มีการพบพระเครื่องเป็นพระนาคปรกเนื้อชิ้นเป็นจำนวนมาก เรียกกรุนี้ว่า กรุวัดบันได้หิน และเรียกพระนาคปรกเหล่านี้ว่า พระนาคปรกวัดบันได้หิน   วัดบันไดหินนี้สร้างขึ้นในพระนารายณ์มหาราช... ดูเพิ่มเติม
พระที่นั่งไกรสรสีหราช สร้างขึ้นในปีใดในรัชกาลของพระองค์ใดไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการที่พระองค์ได้ทรงต้อนรับ พระราชอาคันตุกะจากประเทศฝรั่งเศส ณ พระที่นั่งใน พ.ศ. 2228 จึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระที่นั่งเย็นได้สร้างก่อน พ.ศ. 2228 องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศรซึ่งในสมัยโบราณเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ สภาพปัจจุบันเหลือแต่ผนัง เครื่องบน หักพังหมดแล้ว
ลักษณะทางสถาปัตยกรร...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง